Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Vývesná tabuľa
 


 
Brožúra MF - financie a dane v miestnej samospráve

 
 
Oznam - ŽPPo novele zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny sú zodpovední za odstraňovanie inváznych druhov z pozemkov vlastníci, nájomcovia a správcovia pozemkov. Podľa § 7b ods. 4 zákona: 

 

· Orgán ochrany prírody upozorňuje vlastníka, správcu alebo užívateľa pozemku na výskyt inváznych druhov rastlín a povinnosť ich odstraňovania a takej starostlivosti o pozemok, ktorá by zamedzila ich rozširovaniu;

 

·v zastavanom území obce upozorňuje vlastníkov pozemkov aj obec, v ktorej katastrálnom území sa pozemok nachádza.

 

Toto upozornenie zverejní obec na svojej úradnej tabuli a na webovom sídle, ak ho má zriadené, alebo iným spôsobom v miestne obvyklým. 

Invázne druhy rastlín uvedené vo vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z.: 

- boľševník obrovský (Heracleum mantegazzianum) 
- ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) 
- pohánkovec (krídlatka) (Fallopia sp., syn. Reynoutria) 
- slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus) 
- netýkavka žliazkatá (Impatiens glandulifera) 
- zlatobyľ kanadská (Solidago canadensis) 
- zlatobyľ obrovská (Solidago gigantea) 


 

Verejná výzva


Obecný úrad vo Vysokej v spolupráci so zvoleným výborom Lesnej urbárskej spoločnosti z dňa 26.1.2008 vyzýva všetkých vlastníkov, aby si vo vlastnom záujme zabezpečili majetko-právne vysporiadanie svojich pozemkov, ktoré nie sú evidované v katastri nehnuteľnosti na listoch vlastníctva č. 172 a 64.

Zoznam vlastníkov pre dané LV č. 172 a č. 64 je dostupný na http://www.katasterportal.sk/


Odôvodnenie:


Dňa 26.1.2008 sa konala zakladajúca schôdza Lesnej urbárskej spoločnposti, na ktorú boli pozvaní všetci známi vlastníci lesných pozemkov v katastri obce Vysoká. Následne sa zistilo, že percento známych vlastníkov v k.ú. Vysoká je nižšie ako 51% z čoho vyplýva nemožnosť zaregistrovania Lesnej urbárskej spoločnosti s právnou subjektivitou. V súvislosti s platnou legislatívou zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách je potrebné do 28.2.2014 založiť pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou. V opačnom prípade zanikne Lesná urbárska spoločnsoť bez právnej subjektivity, čo v konečnom dôsledku môže spôsobiť nútenú správu štátom na našich pozemkoch.


Filozofiou LUS Vysoká bolo, je a má byť ochrana a neustále zveľaďoovanie nášho lesa.


Vážení „vlastníci“, zamyslite sa nad tým, dokedy si budeme môcť povedať, že je to NÁŠ LES !!!

 

 

Výbor LUS Vysoká v spolupráci s OcÚ Vysoká

tel. 051/4591219

mail: urbar.vysoka@gmail.com 

 

12.12.2013

 

 

 


 

N Á V R H:

 

VZN o verejnom poriadku

 

Dodatok č. 1 ku VZN o poplatkoch za TKO

 

Rozpočet pre rok 2014

 

Výhľadový rozpočet pre roky 2015, 2016

 

zverejnené aj v sekcii úradné oznamy 11.12.2013


 

OZNAM VSE

 

názov stavby: Vysoká - rekonštrukcia NN siete a DP 

 

mapový podklad

31.10.2013


 

Vyhlásenie voľby na pozíciu hlavného kontrolóra Obce Vysoká

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vysokej č. 119/2013 - zo dňa 16.7.2013

vyhlasuje deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Vysoká na 20. september 2013 s pracovným  úväzkom 0,026 mesačne.

 

 Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra :

 1) kvalifikačné predpoklady, ktoré musí kandidát na funkciu hlavného kontrolóra spĺňať
- ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

- minimálna prax v oblasti ekonomickej, resp. vo verejnej správe 1 rok

 2) ďalšie podmienky
- znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy
- morálna bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
- práca s počítačom na užívateľskej úrovni (Microsoft Word, Excel, Power Point)
- zmysel pre zodpovednosť, dôslednosť a samostatnosť
 

Náležitosti písomnej prihlášky:

3) písomná prihláška musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),

b) štrukturovaný  profesijný životopis,

c) úradne overenú fotokópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

e) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť alebo je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,

f) súhlas so zverejnením osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní Obecného zastupiteľstva vo Vysokej.

 

Termín odovzdania písomnej prihlášky:
Termín odovzdania písomnej prihlášky: písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. do

6. septembra 2013 do 15:00 hod. v zalepenej obálke na adresu: Obec Vysoká, Vysoká 73 , 082 74

 -  Zn.: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“

 

 

Vo Vysokej, dňa: 17.7.2013 

 

 
OZNAM
 
Prenájom hrobového miesta
 

Obec Vysoká v súlade so zákonom č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve, pri dodržovaní platného VZN obce Vysoká – Cintorínsky poriadok obce Vysoká, oznamuje, že od marca 2012 sa uzatvárajú zmluvy o prenájme hrobových miest na miestnom cintoríne.

Hrobové miesta bude obec prenajímať na dobu neurčitú, najmenej na 10 rokov, čo je podmienené tlecou dobou.

Odporúčame pozostalým, ktorí sa starajú o hroby na miestnom cintoríne, aby uzatváraniu nájomných zmlúv venovali dostatočnú pozornosť. Právo užívať hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov vzniká uzatvorením zmluvy s obcou, ktorá je zastupovaná v tejto veci starostom alebo správcom cintorína.

Bez platnej nájomnej zmluvy nemajú pozostalí právny nárok na využívanie hrobového miesta, ktoré môže byť ponúknuté iným nájomcom.

Bližšie informácie poskytuje obecný úrad a  dostupné sú tiež vo vývesnej tabuli a na web stránke obce Vysoká.

 

http://cintorin.obecvysoka.com/ 

 Prenájom hrobového miesta

 

Návratka vo formáte .pdf

 

Návratka vo formáte .doc

 

Bližšie informácie na: 051/ 4591 219, obecvysoka@gmail.com  


 

Oznam - o kolaudácií splaškovej kanalizácie

 

Technické podmienky umiestnenia vodomernaj šachty a revíznej šachty

 


 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

VYSOKÁ - KANALIZÁCIA

 

 

 

 


 

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

KANALIZÁCIA

 


 

 VYSOKÁ, oznam o kolaudácii vodovodu

TECHNICKÉ PODMIENKY UMIESTNENIA VODOMERNEJ ŠACHTY (VŠ) a REVÍZNEJ ŠACHTY (RŠ)

 


 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie

 

29.3.2011 o 10:00 hod v priestoroch OcÚ VYSOKÁ

 

Vec:
Prešov - pitná voda a kanalizácia v povodí Torysy, stavba č. 50 - VYSOKÁ -
KANALIZÁCIA

 

 


 

Vec
Prešov - pitná voda a kanalizácia v povodí Torysy, stavba č. 50 - VYSOKÁ - VODOVOD


KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

 

 

 


 

Oznámenie o kolaudačnom konaní, ktoré sa

 

uskutoční dňa 5.1.2011:

 

vec: VODOVOD

 


generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2019 LEKOX.sk