Hlavná stránka Napíš e-mail Mapa stránky

Aktuality

Výberové konanie - odborný referent
02. 08. 2018 (21:13:03)

 OBEC VYSOKÁ

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie miesta:

odborný referent

na dobu neurčitú ,so skúšobnou dobou 3 mesiace

u zamestnávateľa:

OBEC VYSOKÁ, Vysoká 73, 08274 p. Brezovica

 1. Kvalifikačný predpoklad:

 •  stredoškolské vzdelanie v odbore ekonomika + prax v samospráve 1 rok

 • alebo vysokoškolské vzdelanie I. resp. II. stupňa v odbore ekonomika + prax v samospráve 1 rok

2. Iné predpoklady v zmysle zákona:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 • bezúhonnosť

 

3.  Iné kritériá a požiadavky:

 • znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy s dôrazom na územnú samosprávu, a to najmä zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 •  znalosť legislatívy v oblasti účtovníctva a správe daní a poplatkov

 • výhodou je  prax v oblasti vedenia účtovníctva a správe daní a poplatkov

 • ovládanie práce s PC (Microsoft Office, Internet)

 

4.     Popis pracovnej pozície:

 • zabezpečuje písomnú agendu obce

 • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva

 • vykonávanie uznesení obecného zastupiteľstva obce a rozhodnutí starostu

 • vedie evidenciu obyvateľov a úlohy s tým spojené

 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní

 • vedie účtovníctvo obce, fakturácie a objednávky

 • vedie správu daní a poplatkov

 • overuje podpisy a listiny

 • vedie agendu zmluvného partnera Slovenskej pošta a.s.

 • vykonáva mzdovú agendu a úlohy s tým súvisiace

 • vykonáva štatistiku obce

 • plní ďalšie uložené pracovné úlohy podľa pokynov a potrieb nadriadeného, resp. zamestnávateľa.

 

5. Platové podmienky:

 • podľa zákona 553/2003 Z.z., Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platová trieda 8 - 493,-€
 
Osobný príplatok – podľa § 10 podľa zákona 553/2003 Z.z., Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

 

Platová trieda pozostáva z Tarifného platu-t.j. -428,50,-€ x 15% príplatok 64,27,-€= 492,77,-€, po zaokrúhlení 493,-€

 

 

6. Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o účasť na výberovom konaní

 • úradne osvedčená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

 • profesijný životopis v štruktúrovanej forme

 • motivačný list

 • súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

7. Výberové konanie bude pozostávať  z osobného pohovoru

 

 8. Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Uzávierka prijímania žiadostí je 17.8.2018 (piatok) o 14.00 hod. V uvedenom termíne musí byť žiadosť a ostatné požadované doklady doručené Obci Vysoká . Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné podať v zalepenej obálke označenej heslom „Výberové konanie –NEOTVÁRAŤ“

na adresu:

OBEC Vysoká

Vysoká 73

    082 74 p. Brezovica,

alebo doručiť osobne v zalepenej obálke do podateľne Obce Vysoká


 

9. Dátum a miesto konania výberového konania

Výberové konanie sa uskutoční dňa 24.08.2018 (piatok ) o 10.00 hod. na obecnom úrade vo Vysokej . Účasť na výberovom konaní bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí splnia podmienky stanovené v tomto vyhlásení a predložia všetky vyššie požadované doklady.


 

Uchádzačom nebude zaslaná pozvánka na výberové konanie. Uchádzačov budeme kontaktovať elektronicky (mail, sms) prípadne telefonicky.

 

Predpokladaný termín nástupu: 01.09.2018

generuje redakčný systém LEKOX.sk CMS
Copyright © 2018 LEKOX.sk